Όροι Χρήσης

 

 
Το e-shop Borghese.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης «Borghese menswear Κωνσταντίνα-Δάφνη Ξουράφη» που ιδρύθηκε το 1974 και εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μ. Ασίας 58, TK 11527, Αμπελόκηποι, με ΑΦΜ 153569703, ΔΟΥ Ζωγράφου με τηλ. 210 77 59 537 και e-mail info@borghese.gr
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Borghese.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του και συναινεί στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο Borghese.gr. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Borghese.gr. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η χρήση της ιστοσελίδας Borghese.gr αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως όλους τους όρους χρήσης της παρούσας και η εξακολούθηση της χρήσης του Borghese.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.
 
Ετικέτες
      Όλες οι ετικέτες, οι φίρμες, οι  φωτογραφίες και τα εμπορικά μυνήματα (slogan) που παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο της Borghese.gr είναι αυθεντικά και συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιώματα και εγκρίσεις.
        Δεν επιτρέπεται κάθε είδους αντιγραφή κειμένου εικόνων και ιδεών χωρίς την έγκριση της επιχείρησης
Παράδοση αγαθών
Σε περίπτωση που η Borghese.gr δεν είναι σε θέση να παραδώσει στον/στους πελάτη/ες της τα αγαθά που έχουν παραγγελθεί για αντικειμενικούς λόγους που είναι πέρα του ελέγχου της, ο/οι πελάτης/ες πρέπει να αποδεχτεί/ούν την πλήρη επιστροφή του ποσού που έχει καταβληθεί, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα ευθύνης του πελάτη.
 
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
       Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Borghese.gr και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.
Όλες οι συναλλαγές οι οποίοι διενεργούνται με την ιστοσελίδα Borghese.gr διέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή-κοινοτική νομοθεσία σχετικά με θέματα όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το απόρρητο και η προστασία των προσωπικών δεδομένων, η προστασία καταναλωτών και οι συμβάσεις από απόσταση.